bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE W ROKU 2018

Opłaty za żywienie oraz zajęcia dodatkowe przyjmowane są w terminie do 15 dnia miesiąca, którego opłata dotyczy.


Formy regulowania opłat za przedszkole:

1.   Wpłaty przelewem na wskazane rachunki bankowe:

Opłata za żywienie:

37103015080000000550330067

2.   Terminy opłat gotówkowych w kasie przedszkola do 15 dnia miesiąca.

Informacje dotyczące opłat za świadczenia i czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu.

Zwalnia się z opłat:


-   Wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej w Warszawie.

-   Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75 % minimalnego wynagrodzenia.


Zmniejsza się opłaty:


do 50% za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opiekę, jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza, 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75%. W przypadku zbiegu uprawnień, przysługuje tylko jedno zwolnienie wybrane przez rodziców (opiekunów prawnych).

Uchwala Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy (z późniejszymi zmianami).

Uchwała nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Uchwala NR XXIII/463/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. warszawy


Informacje dotyczące opłat za korzystanie z posiłków w przedszkolu.


Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi:

- za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 8, 50 zł,

- za  dwa posiłki (śniadanie, obiad)  –  6,80 zł,

-  za dwa posiłki (obiad, podwieczorek) – 5,95zł.

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00. Nieobecność można zgłosić osobiście, pocztą elektroniczną p395@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie (22 648 65 51) w godzinach 7.00 - 9.00.

Zarządzenie NR 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta m.st. Warszawy a dnia 11 września 2008 r.
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkolach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.


Zwolnienia z opłat:

Zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu mogą ubiegać się rodzice w przypadku:

szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka,
szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych
Zwolnień, których udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.


Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w przedszkolu, składany jest do dyrektora przedszkola.


Wniosek może zostać złożony przez:

  - rodziców/opiekunów prawnych dziecka,

  - nauczyciela przedszkola,

  - inne pełnoletnie osoby,


Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów, a w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być:

- oświadczenia o wysokości dochodów,

- inne dokumenty, a w tym zaświadczenia z instytucji pomocy społecznej.

Skutki finansowe udzielonych zwolnień, muszą znajdować zabezpieczenie w planie wydatków przedszkola.Opublikował: Norbert Dymiński
Publikacja dnia: 28.03.2018
Podpisał: Norbert Dymiński
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 521