bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady naboru

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019
Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
23 lutego 1 marca
godz. 16.00 Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
2 marca
godz. 13.00 Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
2 marca
godz. 13.00 18 marca
godz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
2 marca
godz. 13.00
19 marca
godz. 16.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
20 kwietnia
godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
20 kwietnia
godz. 13.00 27 kwietnia
do godz. 16.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
7 maja
godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 7 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
13 czerwca
godz. 16.00 Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
13 czerwca
godz. 16.00 18 czerwca
godz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
13 czerwca
19 czerwca
godz. 16.00 Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA
1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
22 czerwca
godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
22 czerwca
godz. 13.00
28 czerwca
godz. 16.00 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
29 czerwca
godz. 13.00 Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 29 czerwca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
Opublikował: Norbert Dymiński
Publikacja dnia: 28.03.2018
Podpisał: Norbert Dymiński
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 048