bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Wynik zapytania ofertowego                                                               Warszawa, 01.02.2019

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich dla pracowników Przedszkola nr 395 złożono 4 oferty.
Na podstawie kryterium najniższej ceny brutto wybrano ofertę "CortenMedic" Centrum medyczne, z ceną brutto 2670 zł.

Warszawa, 17 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej (Zamawiający) z siedzibą przy ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonywania w roku 2019 badań lekarskich wstępnych, okresowych oraz kontrolnych dla pracowników Przedszkola nr 395.

Przewidywany termin wykonywania usługi:
od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryterium:
− cena: 100%.


Ofertę cenową prosimy przesyłać do dnia 31.01.2019 r. na adres:
Przedszkole nr 395 im. Barbary Lewandowskiej, ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa;
lub na nr faksu: 22 648 65 51;
lub na adres e-mail: p395@edu.um.warszawa.pl

Osoba do kontaktu:
Norbert Dymiński – Kierownik Gospodarczy
tel. 22 648 65 51

DYREKTOR
Karolina Sąntolak

OFERTA
Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………………………………………………………………….. działając w imieniu i na rzecz (nazwa firmy) ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. NIP: …………………………………………………………… REGON: …………………………………………………………………………. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące:
Wykonania wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich dla pracowników Przedszkola nr 395, ul. Na Uboczu 9 w Warszawie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, składam niniejszą ofertę:
Lp. Grupa pracowników Wymagane badania obligatoryjne Rodzaj badania Koszt wykonania badania Przewidywana ilość osób Wartość brutto
1. Administracja (praca przy komputerze);
Osoby na stanowiskach kierowniczych Badania lekarskie z wydaniem zaświadczenia, inne badania wg zaleceń lekarza Badanie wstępne 0
Badania okresowe 2
Badania kontrolne 1
2. Nauczyciele Badania lekarskie z wydaniem zaświadczenia, inne badania wg zaleceń lekarza Badanie wstępne 3
Badania okresowe 6
Badania kontrolne 1
3. Pracownicy obsługi (woźna, dozorca, pomoc nauczyciela, pomoc kuchenna, szef kuchni) Badania lekarskie z wydaniem zaświadczenia, inne badania wg zaleceń lekarza Badanie wstępne 3
Badania okresowe 12
Badania kontrolne 1

Oświadczenie (*):
- podana łączna cena brutto nie zawiera podatku VAT, tj.:Wykonawca posiada zwolnienie z VAT na podstawie przepisów prawa,
- podana łączna cena brutto zawiera podatekVAT wg stawki obowiązującej na dzień złożenia oferty, tj. …………….%
(*) niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że akceptuję wzór umowy przygotowany przez Zamawiającego

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie niniejszej oferty:
Imię i nazwisko ………………………………………………………..., tel. …………………………………………, e-mail …………….…………………………………..
Miejscowość …………………………………………………., dnia …………………………………………….

……………………………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela)Opublikował: Norbert Dymiński
Publikacja dnia: 01.02.2019
Podpisał: Norbert Dymiński
Dokument z dnia: 08.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 274