Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców wszystkich wychowanków. Decyzje Rady Rodziców są jawne. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin który nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.