Umiejętności 5-latka

Umiejętności 5 – latka

1. Samodzielność

 • samodzielnie ubiera się i rozbiera
 • przygotowuje i sprząta miejsce pracy
 • organizuje sobie zabawę
 • samodzielnie wykonuje zadania
 • doprowadza rozpoczęte zadania, prace plastyczne i gry do końca

2. Funkcjonowanie w grupie

 • chętnie bawi się z innymi dziećmi
 • nawiązuje pozytywne kontakty z dorosłym
 • przestrzega wszystkich zasad i umów
 • łatwo odnajduje się w nowych sytuacjach

3. Sprawność ruchowa

 • łapie piłkę i rzuca nią do celu
 • umie chodzić po równoważni i stać na jednej nodze
 • umie przeskakiwać z nogi na nogę, prawidłowo chodzić po schodach (krokiem naprzemiennym)
 • umie ustawić się w rzędzie, w parach

4. Sprawność manualna (grafomotoryczna)

 • wykonuje rysunki bogate w szczegóły (np. postać człowieka z narysowanymi włosami, ubraniami, guzikami, biżuterią itd.)
 • rysuje po śladzie rysunki i wzory literopodobne (zgodnie z podanym kierunkiem)
 • mieści się podczas kolorowania rysunku w konturach (nie „wyjeżdża” za linię)
 • umie wycinać wzdłuż linii prostej
 • prawidłowo trzyma ołówek, nożyczki, sztućce

5. Mowa

 • poprawnie wymawia głoski
 • posługuje się bogatym słownictwem (buduje zdania złożone)
 • buduje wypowiedzi poprawne pod względem gramatycznym i składniowym

6. Percepcja wzrokowa

 • dokładnie przerysowuje kształty i wzory (np. koło, kwadrat podzielony na ćwiartki, wzory literopodobne)
 • wyszukuje wszystkie różnice i podobieństwa na obrazkach
 • składa pocięty na 6 elementów obrazek (bez wzoru)

7. Percepcja słuchowa

 • Odtwarza prosty rytm (potrafi wyklaskać rytm)
 • Wyróżnia głoski w nagłosie (na początku wyrazu)
 • Wyróżnia głoski w wygłosie (na końcu wyrazu)
 • Dokonuje analizy sylabowej słów 2, 3-sylabowych (np. ku – ra, re – ni – fer)
 • Dokonuje analizy głoskowej słów 3, 4-głoskowych (np. r – a – k,  t – o – r – t )
 • Dokonuje syntezy sylabowej słów 2, 3-sylabowych
 • Dokonuje syntezy głoskowej słów 3, 4-głoskowych

8. Pamięć i uwaga

 • Recytuje krótkie teksty, odtwarzając wiernie ich treść
 • Poprawnie wykonuje zadania na podstawie wysłuchanego tekstu literackiego lub instrukcji
  (np. wskazuje, koloruje)
 • Odtwarza z pamięci elementy obrazka, położenie obrazka, układy przestrzenne
 • Łączy przyczynę ze skutkiem (np. łączy obrazek młotka i spuchniętego palca oraz piłki
  i wybitego okna, a także potrafi uzasadnić, co się zdarzyło)
 • Odczytuje informacje przekazane za pomocą symboli (np. proste znaki drogowe, oznaczenia toalet)
 • Rozwiązuje zadania logiczne (np. zagadki, rebusy, łamigłówki)

9. Rozumowanie matematyczne

 • Rozróżnia lewą i prawą stronę
 • Ustala położenie obiektów w przestrzeni stosując określenia: „nad”, „pod”, „na”, „przed”, „za”
 • Porównuje liczebność zbiorów stosując określenia: ,,więcej”, ,,mniej”, ,,tyle samo”
 • Porządkuje obiekty wg podanego kryterium (np. od najmniejszego do największego)
 • Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym (np. klocki, kasztany)
 • Ustala poprawny wynik dodawania i odejmowania, posługując się materiałem konkretnym
 • Stosuje liczebniki porządkowe
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)
 • Klasyfikuje obiekty wg przynajmniej dwóch cech (wielkość, kolor, kształt, przeznaczenie)
 • Układa rytmy, kontynuując podany wzór (np. koło, kwadrat, trójkąt, koło, kwadrat, trójkąt…)

10. Wiedza ogólna

 • Przedstawia się imieniem i nazwiskiem
 • Określa, ile ma lat
 • Podaje swój adres zamieszkania
 • Podaje nazwę miasta i kraju, w którym mieszka
 • Wymienia w prawidłowej kolejności pory roku
 • Wymienia w prawidłowej kolejności dni tygodnia