Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

Zasady Organizacji Dyżurów Wakacyjnych

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURÓW WAKACYJNYCH

w ursynowskich przedszkolach w roku szkolnym 2012/2013

 

 

 1. Termin składania „kart” w dyżurujących przedszkolach trwa od 6 maja do 24 maja 2013 r., w dniach: poniedziałki i środy w godz.15:00-17:00 oraz piątki w godz.
  8:00 – 10:00
 2. O przyjęciu dziecka do danego przedszkola na dyżur wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń z zachowaniem pierwszeństwa przyjęć dzieci z ursynowskich publicznych przedszkoli wraz z odpłatnością za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego.
 3.  „Kartę zgłoszenia dziecka” do dyżurującego przedszkola rodzice pobierają w macierzystej placówce- „karta” powinna być ostemplowana.
 4. Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur do więcej niż jednej placówki wypełnia „kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” do każdej placówki oddzielenie.
 5. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice składają w wybranej placówce  dyżurującej.
 6. Wraz ze składaną „kartą” w dyżurującym  przedszkolu rodzice wnoszą opłatę za  żywienie. Zwrotu opłaty za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godz. 9:00 (osobiście, mailowo, telefonicznie).
 7. Opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę w ostatnim dniu obecności dziecka w danej placówce dyżurującej.
 8. Dyrektor macierzystej placówki umieszcza w „karcie” adnotację dotyczącą zwolnienia lub obniżenia opłaty za czas pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
 9. Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki powinni przedłożyć dyrektorowi dyżurującego przedszkola stosowną decyzję z OPS.
 10. Po zakończonym dyżurze i podliczeniu frekwencji,  najpóźniej do 13 września 2013r., w dniach: poniedziałki i środy w godz.15:00-17:00 oraz piątki w godz. 8:00 – 10:00) będą dokonywane  zwroty za żywienie w przypadku nieobecności dziecka na dyżurze wakacyjnym w placówce dyżurującej do której dziecko uczęszczało.