Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

Koncepcja Pracy Przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 395

Nasze Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
Nasze Przedszkole promuje zdrowy styl życia i postawy proekologiczne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

ORGANIZACJA ORAZ ZASOBY PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 395 w Warszawie zatrudnia kadrę posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne, a także kwalifikacje specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej. W celu rozwiązywania pojawiających się problemów powołano zespoły zadaniowe ds.: wychowania, współpracy z rodzicami, promocji i ewaluacji. Kadra pedagogiczna systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci. Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu. Motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie poprzez realizowanie procedur oceniania i nagradzania, a także zachęcanie do stosowania nowatorskich metod pracy. W naszej placówce pracuje oddany dzieciom personel administracyjno-obsługowy. Zaangażowanie kadry pedagogicznej i personelu przedszkola umożliwia ciągły rozwój placówki.
Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zatwierdzonych przez dyrektora programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. W ogrodzie przedszkolnym dzieci mogą bezpiecznie bawić się i prowadzić obserwacje przyrodnicze.
Przedszkole promuje zdrowe nawyki żywieniowe. Przedszkolna kuchnia przygotowuje urozmaicone posiłki z produktów spożywczych wysokiej jakości. Uwzględniamy indywidualne potrzeby dzieci („szwedzki stół”, lekkie diety). Ograniczamy udział produktów wysoko przetworzonych i słodyczy.
Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy.

ISTOTA PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W PRZEDSZKOLU

Oferta zajęć wychowawczo – dydaktycznych prowadzonych w naszym przedszkolu zapewnia realizację Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz umożliwia kształtowanie zainteresowań i talentów dzieci.
Nauczyciele prowadzą systematyczne obserwacje rozwoju każdego wychowanka. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników diagnozy prowadzi zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W pracy wychowawczo – dydaktycznej nauczyciele kierują się następującymi zasadami:
• Zaspokajanie potrzeb dziecka.
• Organizowanie aktywności dziecka.
• Indywidualizowanie oddziaływań w zależności od potrzeb i możliwości dziecka.
• Organizowanie środowiska umożliwiającego nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko.
• Integrowanie procesów wychowania i edukacji.

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do troski o własne zdrowie, aktywności ruchowej oraz poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i wspólnego dobra. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej.

METODY DYDAKTYCZNE STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Metody i formy pracy stosowane w naszym przedszkolu zapewniają wychowankom osiąganie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:
1. Metody czynne:
– metoda samodzielnych doświadczeń,
– metoda kierowania własną działalnością dziecka,
– metoda zadań stawianych dziecku,
– metoda ćwiczeń utrwalających.
2. Metody oglądowe:
– obserwacja i pokaz,
– osobisty przykład nauczyciela,
– udostępnianie sztuki poprzez dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
3. Metody słowne:
– rozmowy,
– opowiadania,
– zagadki,
– objaśnienia i instrukcje,
– sposoby społecznego porozumiewania się,
– metody żywego słowa.

Praktykę pedagogiczną wzbogacamy o elementy metod nowatorskich:
• system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
• metodę projektu,
• Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
• metody aktywizujące,
• metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne,
• techniki twórczego myślenia,
• innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami wychowanków. Rodzice mogą obserwować swoje dzieci w działaniu i włączać się w różne aktywności. Ponadto współdecydują w sprawach przedszkola i wyrażają swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych oraz ofertę imprez kulturalnych. Na ich wniosek w przedszkolu organizowane są zajęcia i warsztaty poszerzające ofertę wychowawczo-dydaktyczną (np. taneczne, przyrodnicze, doświadczalne). Rodzice biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz w spotkaniach z cyklu „Mamo, tato pobaw się ze mną”.
Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji między placówką i domem. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji wychowanków. Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.
Przedszkole włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych. Do stałych tradycji należą zbiórka słodyczy, nakrętek plastikowych, karmy dla zwierząt ze schroniska, zużytych baterii i inne (strona internetowa).
Rodzice informowani są na bieżąco o wszystkich wydarzeniach poprzez stronę internetową przedszkola oraz tablice ogłoszeń.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę.
Placówka posiada swój kalendarz imprez i wydarzeń:
• Przegląd twórczości Barbary Lewandowskiej, która jest honorową Babcią naszego przedszkola,
• Pasowanie na przedszkolaka,
• Święto Odzyskania Niepodległości,
• Dzień Pluszowego Misia,
• Spotkanie z Mikołajem,
• Przedszkolny Dzień Poezji,
• Spotkania kolędowe przy choince,
• Bal karnawałowy,
• Dzień Babci i Dziadka,
• Zakończenie roku szkolnego,
• Pikniki rodzinne w ogrodzie,
• Dzień Dziecka – Dzień Sportu,
• Sadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym przez grupy, które opuszczają przedszkole,
• Wystawy rodzinnych prac plastycznych,
• Urodziny/imieniny przedszkolaków (z „owocowym” poczęstunkiem).
Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę poprzez stronę internetową oraz fotograficzną kronikę „Z życia przedszkola”.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola:
• jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
• potrafi współdziałać w zespole,
• jest zainteresowany nauką i literaturą,
• jest samodzielny i aktywny,
• lubi działania twórcze,
• akceptuje zdrowy styl życia,
• ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
• rozumie potrzebę działania na rzecz środowiska społecznego i przyrodniczego,
• czuje się Polakiem i Europejczykiem.

KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2014/2015–2017/2018:

1. Doskonalenie procesów wychowania i edukacji dzieci z wykorzystaniem metod aktywizujących.
2. Doskonalenie metod i form współpracy ze środowiskiem i rodzicami.
3. Wzrost efektywności pracy nauczycieli i personelu administracyjno – obsługowego.
4. Stałe wzbogacanie bazy przedszkola. Modernizacja ogrodu przedszkolnego i pomieszczeń kuchennych.
5. Promocja edukacji przedszkolnej w środowisku lokalnym.