Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

Cele i zadania

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy. Realizuje także treści zawarte w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.

Nasze Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. Przedszkole promuje zdrowy styl życia i postawy proekologiczne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.