Dostępność:  
Kontrast
Zwiększ czcionkę  A+
Zmniejsz czcionkę  A-

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 100) informuję, że administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 395 w Warszawie, które na podstawie art. 6 ust 1 lit. a/b/c/d/e, oraz art. 9 ust. 2 lit. a, przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz w interesie publicznym.


 

Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 395 jest Agnieszka Dolata.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-maila ursynow.oswiata.iod1@edu.um.warszawa.pl.


Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcą danych osobowych są instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres edukacji/zatrudnienia. Po zakończeniu edukacji/stosunku pracy, wszystkie zebrane dane osobowe zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

Brakowanie dokumentów będzie się odbywać w porozumieniu z Archiwum Państwowym.

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności oraz rozliczalności.